WITAMY NA STRONIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RACIBORZU.
O straży
SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA PDF Drukuj Email

 Kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy

 • Upoważnienie do reprezentowania kontrolowanego
 • Kopia warunków ochrony przeciwpożarowej z projektu budowlanego
 • Kopia zagospodarowania terenu i rzut parteru z uzgodnieniem rzeczoznawcy ppoż. z projektu budowlanego,
 • Kopie decyzja/decyzje pozwolenia na budowę
 • Kopia dziennika budowy- kopia istotnych wpisów wraz ze stroną tytułową i zakończeniem budowy.
 • Protokół z pismem o wymaganym zaopatrzeniu w wodę .
 • Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
 • Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp.. wraz protokołami zabezpieczenia przejść przeciwpożarowych oraz certyfikatami zastosowanych materiałów (certyfikaty wpisane w tabele – osobny dokument).
 •  Certyfikaty materiałów użytych do budowy (certyfikat z którego wynika jego klasa reakcji na ogień ), płyty warstwowe, dach membrana wełna mineralna, sufity podwieszane, oświadczenia o psach międzykondygnacyjnych poziomych, pionowych na grani stref przeciwpożarowych (certyfikaty wpisane w tabele – osobny dokument).

Dla urządzeń przeciwpożarowych ( dla każdego urządzenia osobno tj. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydranty wewnętrzne, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, system detekcji gazu,

 • Oświadczenie kierownika robót lub budowy dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi
 • Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia, potwierdzone przez Kierownika Budowy, w protokole należy potwierdzić działanie urządzenia zgodnie z normą w tym zakresie.
 • Kopia uzgodnienia projektów (elektrycznego w którym jest oświetlenie awaryjne, ppoż. prądu gazex, wod-kan z hydrantami wewnętrznymi )z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.
 •  Spis użytych materiałów użytych podczas budowy instalacji z certyfikatami CNBOP

Dokumentacja w zakresie instalacji użytkowej (dla każdej instalacji)

 • Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami projektowymi
 • Protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji, potwierdzone przez Kierownika Budowy,
 • Certyfikaty z wentylacji klap odcinających.

Kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
KLAUZULA INFORMACYJNA PDF Drukuj Email
piątek, 25 maja 2018 14:03

KLAZULA INFORMACYJNA - OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Raciborzu (47-400 Racibórz, ul. Reymonta 8, tel.324154444 fax 324154444, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Racibórz wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Renata Białas (tel. 32 621 51 80, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w Komendzie Powiatowej PSP w Raciborzu prowadzony jest monitoring obiektu oraz niektórych pojazdów służbowych.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

1.Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu (47-400 Racibórz, ul. Reymonta 8, tel. 32 415 44 44, fax 32 415 44 44, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

2.W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Renata Białas, tel. 32 621 51 80, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3.Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.

4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040),

5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Poprawiony: piątek, 20 marca 2020 08:08
 
NABÓR DO SŁUŻBY PDF Drukuj Email

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

 

 • Wyniki po V etapie naboru:

- do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

---->>> WYNIKI


 • Wyniki po IV etapie naboru:

- do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

--->>> WYNIKI

 

 • Wyniki po III etapie naboru:

- do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

--->>> WYNIKI

 

 

 • Wyniki po II etapie naboru:

- do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Test wiedzy odbędzie się w dniu 09.08.2018 r. o godzinie 9 00 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
40-42 Katowice ul. Wita Stwosza 36

  --->>> WYNIKI


 • Wyniki po I etapie naboru:

- do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 08.08.2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przy
ul. Kozielskiej 9.

--->>> WYNIKI

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
 

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 1/1.

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej.

Stanowisko docelowe (etatowe): Kierownik sekcji organizacyjno - kadrowej.

System pełnienia służby: codzienny.

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Reymonta 8.

---->>>> SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

 ----->>>>Druk nr 1

----->>>> Druk nr 2


 
Galeria strażaków zasłużonych dla Jednostki PDF Drukuj Email
piątek, 05 listopada 2010 17:01

Zdzisław Drozdppłk poż. Zdzisław DROZD 


Urodził się 29 czerwca 1929 roku we Lwowie. W 1945 roku wyjechał ze Lwowa i osiedlił się w Koźlu. W 1947 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlu, gdzie pełnił obowiązki mechanika i zastępcy naczelnika O.S.P. W 1949 roku ukończył kurs dowódców sekcji O.S.P. a w 1950 roku kurs dowódców plutonu O.S.P. W tym też 1950 roku ukończył w Nysie trzymiesięczny kurs dla zawodowych podoficerów pożarnictwa. Po mianowaniu na stopień kaprala pożarnictwa z dniem 01 lipca 1950 r. podjął pracę w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Koźlu w charakterze zastępcy Komendanta Powiatowego.

W okresie od 04.04. do 18.09.1957 roku ukończył przeszkolenie w zakresie zawodowego oficera pożarnictwa w C.O.S.P. oddział w Łodzi i uzyskał stopień ppor. pożarnictwa. Dnia 01.10.1951 r. zostaje mianowany Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w Głubczycach, gdzie pracuje do września 1964 roku.

W 1956 roku otrzymuje stopień młodszego kapitana pożarnictwa, a w 1962 roku po ukończeniu wieczorowej szkoły średniej i zdaniu egzaminu dojrzałości otrzymuje stopień kapitana pożarnictwa.

Z dniem 01.10.1964 zostaje przeniesiony do pracy w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Raciborzu na stanowisko Komendanta Powiatowego. Okres służby w jednostce w Raciborzu to budowa od podstaw pożarnictwa. Reaktywowanie OSP, organizacja Zawodowej Straży Pożarnej w Raciborzu, szkolenie członków OSP, oraz funkcjonariuszy pożarnictwa. Jest to najbardziej efektywny okres służby, gdzie trzeba było być komendantem, strażakiem, budowniczym, kierowcą a także ciągle podnosić swoje kwalifikacje. W 1966 roku kończy szkołę oficerów pożarnictwa w Warszawie. Dnia 19.maja 1974 roku zostaje mianowany na stopień starszego kapitana pożarnictwa a 5 marca 1975 kończy pozytywnie roczny Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w W.O.S.P w Warszawie.

Od 01.07.1975 roku w związku ze zmianą podziału administracyjnego państwa, zostaje przemianowany na Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Raciborzu.

W maju 1978 roku minister spraw wewnętrznych nadał mu stopień podpułkownika pożarnictwa. Od 31 listopada 1979 r. do sierpnia 1982 r. ze względu na zły stan zdrowia przechodzi na rentę inwalidzką. Od 1 września 1982 r. zostaje przywrócony do Służby w pożarnictwie i mianowany zastępcą Komendanta Rejonowego w Raciborzu. Obowiązki te pełni do 30 czerwca 1989 r., kiedy to przechodzi w stan spoczynku po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia.

Przez okres prawie 40 lat służby starał się wykonywać swe obowiązki sumienne, Solidnie i uczciwie. Jest nadal wzorem dowódcy i strażaka. Jest ciągle aktywny na tyle, na ile pozwala mu stan jego zdrowia. To komendant, o którym mówi już trzecie pokolenie strażaków raciborskich.

Za zasługi w czasie długoletniej służby ppłk Zdzisław DROZD został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został uhonorowany Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
Poprawiony: wtorek, 21 grudnia 2010 09:46
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4

Polecane StronyPogodynka

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj2744
mod_vvisit_counterWczoraj7370
mod_vvisit_counterW tym tygodniu10114
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu56866
mod_vvisit_counterW tym miesiącu50920
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu314188
mod_vvisit_counterWszystkich odwiedzin12967731

Aktualnie na stronie: 55 gość/ci, 1 boty/ów 
Dzisiejsza data: Kwi 07, 2020